Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb serveru makejskatkou.cz je společnost JE TO PECKA s.r.o. Holická 1173/49a 779 00 Olomouc Hodolany IČO: 08756562 | DIČ: CZ08756562, nejsme plátci DPH, jednatel Kateřina Oralová, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").
1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

2. Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k elektronickým knihám Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru makejskatkou.cz (dále jen „on‐line knihy").

3. Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny získává Uživatel právo na přístup k objednaným on‐line knihám poskytovatele za účelem svého osobního užití.

4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on‐line knih stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
4.2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://makejskatkou.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://makejskatkou.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online knihy a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://makejskatkou.cz/vop obchodní společnosti JE TO PECKA s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad
6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese https://makejskatkou.cz/ najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající není plátcem DPH.
6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line knihy.

7. Způsob a forma platby
7.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
7.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
7.3. Forma platby
Platbu je možné provést jednorázově.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele
8.1. Poskytovatel má povinnost poslat Uživateli on‐line knihy nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady ceny od Uživatele na svůj účet (zpravidla se tato transakce vyřizuje online téměř okamžitě po připsání na účet).

8.2. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e‐mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e‐mailovou zprávou.
8.3. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Ochrana autorských práv
9.1. On‐line knihy jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
9.2. Uživatel zavazuje nepořizovat žádné kopie v rámci on‐line knih. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on‐line knih, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví‐li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
10.2. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
10.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
10.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
10.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.10.2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

Není-li Vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese info@makejskatkou.cz či tel. čísle: (+420) 734 833 483.

V Olomouci dne 1.10.2020

JE TO PECKA s.r.o.
Holická 1173/49a
779 00 Olomouc Hodolany
IČO: 08756562 | DIČ: CZ08756562
Nejsme plátci DPH

Číslo účtu: 2201734771/2010

Děkujeme za vaši důvěru!